هر کدام از بخش ها در آزمون دولینگو چقدر تکرار می شوند؟

Saturday، ۱۱ Bahman ۱۳۹۹

تعداد سوالات در هر بخش در آزمون اصلی دولینگو ممکن است برای هر متقاضی متفاوت باشد.

تعداد سوالات در آزمون دولینگو در هر بخش را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

‎ ارتباط در واتس‌اپ